bozskausedlost

  Ubytovací řád – Božská usedlost 

 Vážení hosté, vítáme Vás na naší usedlosti a přejeme Vám příjemný pobyt. 

   1.      Pronájem apartmánu:
 začíná v den příjezdu od 16:00 – 19:00 dle předchozí dohody s ubytovatelem a 
končí v den odjezdu do 10:00 hodin.
 
Jelikož nemáme stálou recepci, poprosíme Vás o sdělení přibližného času příjezdu. Pokud se během cesty zdržíte, budeme rádi za telefonické upozornění na tel. 724 312 536, preferujeme zaslání SMS nebo what´s up zprávy   

  2.      Není-li dohodnuto jinak, je hostu apartmán rezervován do 20:00 dne plánovaného příjezdu. 

  3.      Ubytovat Vás můžeme pouze po předložení platného dokladu totožnosti. 

  4.      Pro komfort všech našich hostů NEUBYTOVÁVÁME domácí zvířata. 

  5.      Ubytovatel se zavazuje poskytnout hostu k pronájmu a užívání celý objednaný apartmán, včetně veškerého jeho příslušenství, a to na stanovenou dobu. 

  6.      Ubytovatel se zavazuje předat hostu prostory vyhrazené mu k pronájmu ve stavu, který je způsobilý pro jeho řádné užívání. 

  7.      Zaplacením pobytu host potvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem a zavazuje se ho dodržovat. V Případě porušení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn jednostranně okamžitě odstoupit od ubytovací smlouvy s tím, že host nemá právo na vrácení zaplacené ceny ubytování, či její poměrné části ani na náhradu případné škody. 

  8.      Host je povinen řídit se ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz objektu a chování hostů. 

  9.      Host má právo na bezplatné parkování na místě k tomu vyhrazené před usedlostí. 

  10.  Host má právo na užívání společných prostor a pozemku náležejícího k usedlosti.

  11.  V apartmánu mohou být ubytovaní pouze řádně přihlášení hosté. 

  12.  Každý host cizí národnosti je povinen zapsat se při příjezdu do domovní knihy a předložit platný doklad totožnosti. 

  13.  Pokud je host nebo osoby oprávněné užívat s hostem apartmán, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, má ubytovatel právo odmítnout jim vstup do objektu a jejich ubytování. 

  14.  Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech:  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 PRVNÍ POMOC 155 HASIČI 150 POLICIE 158 

  15.  Host je zodpovědný za zajištění bezpečnosti své a ostatních osob ve všech pronajatých prostorech. Užívání zařízení a vybavení v apartmánu i na pozemku náležejícího k domu, je na vlastní nebezpečí. 

  16.  Za cennosti ponechané v apartmánu, přilehlých prostorách  nebo v autě před objektem nenese ubytovatel odpovědnost. 

  17.  V celém objektu, mimo k tomu vyhrazeného místa je zakázáno rozdělávat oheň. 

  18.  Držení nebo uchovávání zbraní je v celém objektu zakázáno. 

  19.  Při odchodu z apartmánu je host povinen zavřít okna, vodovodní kohoutky, zhasnout světla a apartmán zamknout. Při dešti nebo silném větru je host povinen zavřít okna dveře. 

  20.  Škody způsobené na majetku apartmánu je host povinen ohlásit obratem ubytovateli, a to v době od 8:00 do 22:00 

  21.  Apartmán je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil. 

  22.  S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete. 

  23.  Přítomnost domácích zvířat je v celém objektu zakázána. Pokud bude při závěrečném úklidu zjištěno porušení tohoto zákazu, bude hostovi účtována pokuta ve výši Kč 5.000,00 

  24.  Při týdenním pobytu od soboty do soboty je ve středu možnost výměny ročníků a úklidu v apartmánu. 

  25.  Hosté nejsou oprávněni přemisťovat žádné zařízení a vybavení a provádět zásahy do elektrické sítě, instalaci a zařízení celého objektu. Hosté jsou obeznámeni s obsluhou objektu. Návody k obsluze veškerého zařízení jsou umístěny…. 

  26.  Hosté mohou používat vlastní elektrické spotřebiče pouze pokud slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény, apod.) a dále pak drobné elektrospotřebiče /notebooky, telefony a obdobná zařízení) 

  27.  Děti do 10ti let nesmí být ponechány v apartnámu ani na zahradě bez dozoru dospělé osoby. 

  28.  V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek. Odpadky nájemce vynáší průběžně do přistavených popelnic na tříděný odpad nacházející se před usedlostí. 

  29.  Prosíme, v zimních obdobích používejte domácí obuv. Bude to příjemnější pro Vás i úklidový personál.  

  30.  Při ukončení pronájmu předá host apartmán zpět pověřené osobě ubytovatele v původním stavu.  

 V Loktuších 1.1.2024  
Vyhledávání